Gennerelle regler – Københavns Universitet

Generelle arbejdsmiljø- og sikkerhedsbestemmelser

• Der må ikke spises og drikkes i laboratorierne.
• Brillepåbud i alle laboratorier ved arbejde med kemikalier.
• Kitler må ikke anvendes udenfor laboratorierne.
• Mundpipettering må ikke finde sted.
• Spildte kemikalier skal bortskaffes på korrekt vis. Kemikalieaffald skal opsamles efter gældende regler (se arbejdspladsbrugsanvisninger og HCØ kemikalieaffalds vejledning).
• Der må ikke bortkastes kemikalier, glas og skarpe genstande i de almindelige affaldsspande.
• Kanyler skal altid beskyttes med hætter eller bortskaffes i de specielle gule kanylespande umiddelbart efter brug.
• Det påhviler vejlederen at sørge for instruks og risikovurdering før arbejdet påbegyndes.
• Kursusansvarlige og vejledere er ansvarlige for, at arbejdspladsbrugsanvisninger er til rådighed i laboratoriet (hentes på www.kemibrug.dk). Ph.d.-studerende og forskere er selv ansvarlige for, at de relevante arbejdspladsbrugsanvisninger er til rådighed.
• Substitution skal altid overvejes og foretages, hvor det er muligt.
• Der må kun opbevares et minimum af kemikalier og brandfarlige væsker i laboratorierne.
• Kemikalier skal så vidt muligt opbevares i originalemballage. Ved omhældning mærkes emballagen efter gældende regler.
• I øvelseslokaler skal alle kemikalier klassificeres og mærkes efter gældende love/ bekendtgørelser med faresymboler og (R) - risiko og (S) - sikkerhedssætninger.
• Trykflasker, fortættede gasser og letflygtige væsker i mængder over 2.5 liter må ikke transporteres i elevator sammen med personer (se beskrivelse af "Transport af trykflasker, fortættede gasser og letflygtige væsker i elevator på HCØ").
• Trykflasker skal sikres forsvarligt mod at vælte, rulle eller styrte ned, og skal under transport være forsynet med beskyttelseshætte. Trykflasker (ikke Lecture bottles) der ikke er i fast opstilling, skal opbevares i K-bygningen.
• Studerende må ikke arbejde alene i laboratorier uden skriftligt samtykke fra vejlederen.
• I øvrigt henvises til eventuelle lokale sikkerhedsregler.