Retningslinier for Arbejdsmiljøgrupperne

Arbejddsmiljøgruppernes (AmG) opgave er at sikre grundlaget for et godt arbejdsmiljø og laboratoriesikkerhed på Institutterne under HCØ i overensstemmelse med arbejdsmiljøloven, med et minimum af bureaukrati. Som en del af denne organisation har AmG en række opgaver som anført her.

Til de indkaldte møder skal der, i tilfælde af manglende fremmøde, meddeles afbud. Manglende overholdelse af dette kan meddeles ledelsen.

AmG sammensættes ved valg hvert 3. år af arbejdsmiljørepræsentanterne, og ved udpegning af arbejdslederrepræsentanterne.

Arbejdsmiljøgrupperne

Der er fire arbejdsmiljøgrupper (se her).

Herudover er der ved HCØ. Institutet yderligere en arbejdsmiljøgruppe som hører under
Arbejdsmiljøgrupperne. Denne omfatter: Drift- og Rengøringsafdelingernes personale, uanset hvor de arbejder samt HCØ Container plads.

Daglig arbejdsmiljøleder dækker gangarealer og Am.biblioteket.

Ved tvivl, kontakt Daglig arbejdsmiljøleder.

Regelmæssige arbejdsopgaver og rapporteringer

Skal fungere i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

AmG skal ca. 2 gange årligt "gennemgå" det område gruppen dækker. Ved gennemgangen påses, at alle bestemmelser overholdes og at fejl og mangler påtales.

Påtalen skal rettes/rapporteres til laboratorielederen eller ( evt. Institutlederen ) i skriftlig form.

Rapporteringsformalia

Ved rapporteringen skal der, af hensigtsmæssige grunde, skelnes mellem lovkrav/myndighedskrav og arbejdsmiljømæssige ønsker/forbedringer.

Manglende overholdelse af lovkrav/myndighedskrav anføres i rapporteringen
Henvendelse med ønsker om arbejdsmiljømæssige forbedringer skal dette anføres med bør, og relevante argumenter / begrundelser for det ønskede skal påpeges. Endvidere skal ønskerne prioriteres.

I begge ovenstående tilfælde er dette en forudsætning for, at laboratorielederne (evt. Institutlederen ) har mulighed for at behandle det beskrevne.

Bygningsrelaterede fejl/mangler rettes ved henvendelse til Driftschef for Nørre Fælled via Udvalget.

Arbejdsmiljøgrupperne skal deltage i planlægning af udvidelser eller ombygninger i området.

Registrering af uheld og "tæt på" uheld forelægges på førstkommende Arbejdsmiljø-udvalgsmøde.

Fremgangsmåde for APV

De enkelte grupper løser de opgaver som er personrelaterede i det omfang det er muligt. Ved problemer kontaktes udvalget. Generelle personrelaterede problemer fx. dårlige siddestillinger, hvor problemet kræver udefra kommende ekspertise, samt bygnings -relaterede problemer fx træk fra vinduer, tages op ved et udvalgsmøde. Udvalget sender herefter sagen til viderebehandling.